Begroting 2018

Pr
nr

Programma

B2018

Begroting
2018
inc.

B2019

Begroting
2019
inc.

B2020

Begroting
2020
inc.

B2021

Begroting
2021
inc.

B2022

Begroting
2022
inc.

Lasten

1

Maatschappelijke participatie

60.259

4.150

57.138

1.005

56.943

100

56.725

0

56.326

0

2

Ondersteuning en zorg

115.527

7.996

114.300

5.285

114.178

927

114.274

442

114.246

442

3

Werk en Inkomen

91.980

2.185

90.738

2.640

87.347

0

87.321

0

87.010

0

4

Duurzame stedelijke vernieuwing

43.920

1.870

40.461

294

36.811

246

38.291

97

34.751

99

5

Beheer en onderhoud

97.149

1.464

97.198

-223

97.770

-173

97.949

0

98.360

0

6

Burger, bestuur en veiligheid

35.442

0

35.006

0

34.682

0

34.891

0

34.884

0

7

Algemene dekkingsmiddelen

54.398

4.254

55.041

2.460

53.971

14

53.545

127

52.443

0

Totaal lasten

498.675

21.919

489.882

11.460

481.702

1.114

482.996

666

478.020

541

Baten

1

Maatschappelijke participatie

2.638

460

2.177

0

2.177

0

2.176

0

2.158

0

2

Ondersteuning en zorg

4.933

0

4.933

0

4.933

0

4.933

0

4.933

0

3

Werk en Inkomen

52.954

0

52.954

0

52.954

0

52.954

0

52.954

0

4

Duurzame stedelijke vernieuwing

13.491

2.794

12.354

4.204

4.685

12

8.203

1.882

4.900

2.118

5

Beheer en onderhoud

72.495

0

73.176

0

73.759

0

73.327

0

73.505

0

6

Burger, bestuur en veiligheid

8.291

0

7.023

0

7.020

0

7.020

0

7.020

0

7

Algemene dekkingsmiddelen

344.388

-2.000

346.274

0

346.577

0

345.217

0

338.594

0

Totaal baten

499.190

1.254

498.891

4.204

492.104

12

493.830

1.882

484.064

2.118

Totaal saldo excl. reserves

-515

20.665

-9.009

7.256

-10.402

1.102

-10.834

-1.216

-6.044

-1.577

Toevoegingen aan reserves, excl. Maatschappelijk nut.

12.075

8.775

15.341

12.041

11.285

7.985

11.755

8.455

6.827

3.527

Onttrekkingen aan reserves, excl. Maatschappelijk nut.

14.031

13.729

8.194

7.773

1.873

1.287

1.517

766

1.547

641

Saldo inclusief mutaties reserves

-2.471

15.711

-1.862

11.524

-990

7.800

-598

6.473

-765

1.309

Programma 1. Maatschappelijke participatie

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Subsidie voetbalvereniging (uit reserve)

50

50

Binnensport(uit reserve)

100

100

100

100

100

Vaststellen Regionaal Educatief Plan Z.Kennemerland/IJmond

460

Doeluitk.Vaststellen Regionaal Educatief Plan Z.Kennemerland/IJmond

460

Diverse beleidsintensiveringen(uit reserve)

2.980

780

Tijdelijke huisvesting Molenwiek/Dalton

470

Overige incidentele posten < € 0,25 mln

90

75

Programma 2. Ondersteuning en zorg

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Exploitatiesaldo (WMO)via reserve sociaal domein*

1.861

1.105

927

442

442

Diverse beleidsintensiveringen via reserve sociaal domein

6.135

4.180

Overige incidentele posten < € 0,25 mln (Incl. € 145k inhuur 2018)

0

* De "resultaten" op het sociaal domein via de reserve geëgaliseerd en om die reden als incidenteel aangemerkt

Programma 3. Werk en Inkomen

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Individuele Inkomens Toeslag

0

Diverse beleidsintensiveringen          (Incl. € 480k inhuur voor 2018/2019)

2.185

2.640

Overige incidentele posten < € 0,25 mln; inhuur derden € 480k

Programma 4. Duurzame stedelijke vernieuwing

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Vrijval reserves Wonen en Volkshuisvesting

150

Verwachte winsten grondexpoitaties

2.794

4.204

12

1.882

2.118

Verwachte verliezen grondexpoitaties

462

276

243

97

99

Diverse beleidsintensiveringen

1.255

15

Overige incidentele posten < € 0,25 mln

3

3

3

Programma 5. Beheer en onderhoud

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Afboeking boekwaarde Stationsplein(uit reserve)

289

Verschuiving beheerlast fietsparkeren  Raaks.

-150

-323

-173

Diverse beleidsintensiveringen  (Incl. € 75k inhuur voor 2018)

1.325

100

Overige incidentele posten < € 0,25 mln

Programma 6. Burger, bestuur en veiligheid

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Verkiezingen(uit reserve)

0

Overige incidentele posten < € 0,25 mln

Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

Lasten
2018

Baten
2018

Lasten
2019

Baten
2019

Lasten
2020

Baten
2020

Lasten
2021

Baten
2021

Lasten
2022

Baten
2022

Diverse beleidsintensiveringen

70

35

Flexibel en veilig (uit reserve)

250

Frictielasten(uit reserve)

376

Aanjagen bouwfunctie

400

Moties en amendementen(uit reserve)

-370

Resultaat mutaties(uit reserve)

744

-2.000

Aanwending financieel kader(uit reserve)

2.998

2.049

14

127

Garantiebanen

112

Kans en kracht (uit reserve)

0

Overige incidentele posten < € 0,25 mln (uit reserve)

50

Specificatie structurele mutaties in reserves

Reserve dekking kapitaallasten MN

3.300

302

3.300

421

3.300

586

3.300

751

3.300

906