Begroting 2018

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Bedrag

Gemengde activiteit

Toe-rekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Kapitaallasten

Kapitaallasten van eerdere investeringen

-

Nee

-

Beleid afval

Technisch uitbesteed werk

66.543

Nee

100%

Product 5101

66.543

Doorbelaste goederen

587

Nee

100%

Product 5101

587

Doorbelaste lonen

58.226

Nee

100%

Product 5101

58.226

Doorbelaste overhead (1.005 uur x € 52,80)

53.064

Nee

100%

53.064

Huishoudelijk afval

Uitbesteed werk

13.857

Nee

100%

Product 5101

13.857

Wegafval

Uitbesteed werk

4.445.934

Ja

31%

Product 5101

1.378.240

Openbare hygiëne

Uitbesteed werk

246.134

Ja

0%

Product 5101

Afval en reiniging

Afval en reiniging DDO

14.602.811

Nee

100%

Product 5101

14.602.811

Doorbelaste goederen

774

Nee

100%

Product 5101

774

Doorbelaste lonen

127.747

Nee

100%

Product 5101

127.747

Doorbelaste overhead (1.785 uur x € 52,80)

94.248

Nee

100%

94.248

Duurzaam afvalbeheer

Uitvoering SPA

850.000

Nee

100%

Product 5101

850.000

Projectmanagement

-

Nee

100%

Product 5101

-

Overige

Toerekenbare BTW

3.461.525

Nee

100%

3.461.525

Perceptiekosten heffingen

422.000

Nee

100%

Product 7101

422.000

Kwijtschelding

1.247.000

Nee

100%

Product 7101

1.247.000

Meerjarig perspectief

Mutatie voorzieningen

-600.000

Nee

100%

Product 5101

-600.000

Totaal lasten

21.776.622

Baten afvalsttoffenheffing

Afvalstoffenheffing

-20.387.000

Nee

100%

Product 5101

-20.387.000

Overige opbrengsten

-573.023

Nee

100%

Product 5101

-573.023

Totaal baten

-20.960.023

Totaal lasten

21.776.622

Totaal baten

20.960.023

Bijdrage algemene middelen

850.000

Kostendekkendheid

96%

Rioolheffing

Rioolheffing

Bedrag

Gemengde activiteit

Toe-rekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Kapitaallasten

Kapitaallasten van eerdere investeringen

5.982.848

Nee

100%

Product 5102

5.982.848

Onderhoudskosten riolering

Doorbelaste lonen en inhuur

114.509

Nee

100%

Product 5102

114.509

Onderzoeken

263.640

Nee

100%

Product 5102

263.640

Electriciteit, water, publiekrechtelijke heffingen

131.617

Nee

100%

Product 5102

131.617

Overige onderhoudskosten

263.371

Nee

100%

Product 5102

263.371

Doorberekende overhead (1.986 uur x € 52,80)

104.861

Nee

100%

Product 5102

104.861

Riolering en grondwater DDO

Uitbesteed werk

2.665.889

Nee

100%

Product 5102

2.665.889

Doorbelaste lonen

72.990

Nee

100%

Product 5102

72.990

Doorberekende overhead (1.025 uur x € 52,80)

54.120

Nee

100%

Product 5102

54.120

Overige

Wegafval

4.445.934

Ja

31%

1.378.240

Toerekenbare BTW

1.037.852

Nee

100%

1.037.852

Perceptiekosten rioolheffing

245.000

Nee

100%

Product 7101

245.000

Meerjarig perpectief

Dotatie reserve baggeren

219.000

Nee

100%

219.000

Mutatie voorzieningen

-256.477

Ja

100%

-256.477

Overige opbrengsten

-70.980

Nee

100%

-70.980

Totaal lasten

12.206.479

Baten

Rioolrechten woningen

-12.169.678

Nee

100%

-12.169.678

Rioolrechten niet-woningen

-36.801

Nee

100%

-36.801

Totaal baten

-12.206.479

Totaal lasten

12.206.479

Totaal baten

12.206.479

Dekkingsgraad

100,0%

Marktgelden

Markten

Uren

Uur-tarief

Gemengde activiteit

Toe-rekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Electra

Nee

100%

Materiële kosten

41.000

(Technisch) uitbesteed werk

Nee

100%

Materiële kosten

126.000

Overige diensten

Nee

100%

Materiële kosten

21.000

Software, inclusief kapitaalslasten

Nee

100%

Materiële kosten

8.000

Toerekenbare uren

Nee

100%

Uren x tarief

130.000

Overheadtoerekening

2.502

52,80

Nee

100%

Uren x tarief

132.106

Totale lasten markten

458.106

Totale baten markten

419.000

Kostendekkendheid

91%

Leges

Legesverordening

Product

Lasten product

Overhead

Totaal lasten

Leges

Kosten-dekkend-heid

Algemene dienstverlening

1 Burgerlijke stand

6101

161.776

161.198

322.974

322.979

100%

2 Reisdocumenten

6101

1.684.031

905.309

2.589.340

1.748.057

68%

3 Rijbewijzen

6101

703.930

560.630

1.264.560

747.363

59%

4 Verstrekkingen GBA

6101

361.903

234.326

596.229

402.976

68%

6 Verstrekkingen Wbp

7 Bestuursstukken

9 Overige publiekszaken

6101

235.560

141.557

377.117

169.587

45%

11 Huisvesting

6302

55.269

54.278

109.547

40.183

37%

12 Leegstandswet

14 Standplaats APV-vergunningen

6302

105.513

103.594

209.107

76.713

37%

16 Kansspelen APV-vergunningen

18 Telecommunicaties

20 Overige APV-vergunningen

19 Verkeer en vervoer

6302

50.244

49.315

99.559

36.530

2101

10.000

20.434

30.434

42.518

61%

Totaal

3.368.226

2.230.642

5.598.868

3.586.906

64%

Legesverordening

Product

Lasten product

Overhead

Totaal lasten

Leges

Kosten-dekkend-heid

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

3 Omgevingsvergunningen

6302

2.049.401

2.030.424

4.079.825

3.545.325

87%

5 Teruggaaf

6 Overschrijving omgevingsvergunning

7 Wijziging omgeveningsvergunning

10 Overige beschikkingen

Totaal

2.049.401

2.030.424

4.079.825

3.545.325

87%

Legesverordening

Product

Lasten product

Overhead

Totaal lasten

Leges

Kosten-dekkend-heid

Dienstverlening vallend onder Europese dienstrichlijnen

1 Horeca

6302

120.586

118.430

239.016

87.672

37%

2 Organiseren evenementen of markten

6302

10.049

9.874

19.923

7.306

37%

3 Prostitutiebedrijven

6302

10.049

9.874

19.923

7.306

37%

4 Grow-, smart- en headshops

6 Brandbeveiligingsverordening

7 Kinderopvang

6302

150.733

148.051

298.784

109.590

37%

Totaal

291.417

286.229

577.646

211.874

37%

Lijkbezorgingsrechten

Grafleges

Bedrag

Gemengde activiteit

Toe-rekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Kapitaallasten

Kapitaallasten van eerdere investeringen

38.454

Nee

100%

Product 5302

38.454

Onderhoud en verlenen van rechten

Salarissen en sociale lasten

562.219

Nee

100%

Product 5302

562.219

Externe onderhoudslasten

388.432

Nee

100%

Product 5302

388.432

Overige

Doorberekende overhead (14.890 uur x € 52,80)

786.192

Nee

100%

786.192

Toerekenbare BTW

-

Nee

100%

-

Perceptiekosten

-

Nee

0%

-

Meerjarig perspectief

Onttrekking/toevoeging voorziening (saldo)

-

Nee

100%

Product 5302

-

Totaal lasten

1.775.297

Baten

Begrafenisrechten

-928.590

Nee

100%

Product 5302

-928.590

Subsidies

-30.000

Nee

100%

Product 5302

-30.000

Totaal baten

-958.590

Totaal lasten

1.775.297

Totaal baten

958.590

Kostendekkendheid

54,0%

Havengelden

Havengelden

Bedrag

Gemengde activiteit

Toe-rekening

Toelichting

Verhaalbare kosten

Kapitaallasten

Kapitaallasten van eerdere investeringen

53.640

Nee

100%

Product 5301

53.640

Onderhoud en verlenen van rechten

Salarissen en sociale lasten

-

Nee

100%

Product 5301

982.506

Externe onderhoudslasten

-

Nee

100%

Product 5301

274.689

Water, electra en overige kosten

-

Nee

100%

Product 5301

140.710

Overige

Doorberekende overhead (21.006 uur x € 52,80)

1.109.117

Nee

100%

1.109.117

Toerekenbare BTW

-

Nee

100%

-

Meerjarig perspectief

Onttrekking/toevoeging voorziening (saldo)

-

Nee

100%

Product 5301

-

Totaal lasten

2.560.662

Baten

Opbrengsten doorvaart

-757.091

Nee

100%

Product 5301

-757.091

Overige opbrengsten

-243.276

Nee

100%

Product 5301

-243.276

Totaal baten

-1.000.367

Totaal lasten

2.560.662

Totaal baten

1.000.367

Kostendekkendheid

39,1%