Begroting 2018

1. De raad stelt het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2018-2022 uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van:

 • De meicirculaire 2017;
 • Financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2017, zoals loonkosten en overige autonome ontwikkelingen.

2. De raad stemt in met:

 • a. De volgende aanvullende voorstellen met financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting:
  • Financiële gevolgen moties en amendementen bij Kadernota 2017;
  • Overige voorstellen: hogere lasten beschermingsbewind, kapitaallasten popschool en budget kernsporten;
  • De extra lasten, voor een gedeelte te dekken uit het incidentele budget sociaal domein (€ 285.000), de reserve sociaal domein (€ 76.000) en de te nemen maatregelen binnen het beleidsveld bijzondere bijstand/minima beleid in 2018 (€  379.000).
  • lagere lasten van de nieuwe collectieve kostenverzekering (€ 300.000).

b. De financiële consequenties van de besluiten als genoemd onder 2a aanvullend
te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2018-2022.

3. De raad besluit de extra middelen sociaal domein voor 2018 uit de Kadernota 2017 ter hoogte van € 2.000.000 als volgt te besteden:

 1. Voor de uitvoering van de moties die bij de behandeling van de Kadernota 2017 zijn aangenomen en waarbij de gemeenteraad de € 2,0 miljoen als dekking heeft genoemd en voor het mogelijk maken van een tweetal ontwikkelopgaven in de  stad: het project Lelie (Haarlem Noord, rond Schoterweg) en Leonardo da Vinciplein (Meerwijk-centrum). In totaal voor € 820.000.
 2. Voor het tweede deel van het budget van € 2,0 miljoen een keus te maken uit een aantal voorstellen, dat past in de transformatie-opdracht of bij de behandeling van de Begroting 2018 eigen voorstellen te formuleren die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein.

4. De raad stelt het Investeringsplan 2018-2022 (bijlage 5.1) vast.

5. De raad stelt de geformuleerde doelen en prestaties voor 2018 uit deel 2 van de programmabegroting vast.

6. De raad autoriseert de baten en lasten op beleidsveldniveau, uit deel 2 van de programmabegroting per beleidsveld bij het kopje ‘Wat mag het kosten?’.

7. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2018 vast (bijlage 5.9).

8. De raad neemt kennis van:

 • De beleidsmatige ontwikkelingen 'samen gedaan' (paragraaf 1.2);
 • De toelichting op de programma’s en beleidsvelden ;
 • De gebiedsgerichte vertaling van de programma’s (paragraaf 1.4);
 • De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in november 2017 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld.