Begroting 2018

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Taakveld

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten (inclusief mutaties reserves)

0.1

Bestuur

3.987

4.229

4.228

4.229

4.228

4.228

0.10

Mutaties reserves

8.238

12.075

15.341

11.285

11.755

6.827

0.2

Burgerzaken

5.188

5.119

4.556

4.197

4.420

4.415

0.3

Beheer ov. gebouwen en gronden

2.833

3.144

2.842

2.817

2.743

2.712

0.4

Overhead

47.285

46.323

46.779

46.718

47.280

47.327

0.5

Treasury

1.080

-524

-998

-1.954

-2.924

-4.109

0.63

Parkeerbelasting

3.589

3.597

3.597

3.597

3.597

3.597

0.8

Overige baten en lasten

12.334

3.880

4.542

4.489

4.471

4.506

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11.329

11.731

11.731

11.731

11.731

11.731

1.2

Openbare orde en Veiligheid

8.345

8.290

8.353

8.276

8.263

8.260

2.1

Verkeer en vervoer

26.778

27.768

27.139

27.181

27.780

28.062

2.2

Parkeren

9.015

9.353

9.678

9.851

10.096

10.026

2.4

Economische Havens/waterwegen

1.444

1.445

1.474

1.472

1.470

1.469

3.1

Economische ontwikkeling

1.640

1.645

1.643

1.635

1.635

1.635

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

312

341

339

335

335

335

3.4

Economische promotie

551

547

547

547

547

547

4.2

Onderwijshuisvesting

14.730

14.191

13.608

14.105

13.916

13.774

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

6.363

6.831

6.382

6.382

6.382

6.382

5.1

Sportbeleid en activering

5.077

5.256

5.291

5.241

5.241

5.241

5.2

Sportaccommodaties

3.862

3.967

3.944

4.078

4.039

3.920

5.3

Cultuurpres., -prod. en -part.

13.160

13.467

13.308

13.290

13.288

13.287

5.4

Musea

6.532

6.001

5.893

5.861

5.861

5.861

5.6

Media

4.337

4.547

4.546

4.546

4.546

4.546

5.7

Openb. groen en (ol) recreatie

10.470

10.848

11.051

11.017

11.038

11.215

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

15.455

18.847

16.947

16.222

16.250

16.250

6.2

Wijkteams

7.211

7.184

7.174

7.124

7.124

7.124

6.3

Inkomensregelingen

70.150

69.560

68.588

68.413

68.413

68.413

6.4

Begeleide participatie

24.434

26.500

26.321

27.233

27.008

26.669

6.5

Arbeidsparticipatie

5.924

5.680

5.700

1.743

2.033

2.033

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.172

3.784

3.784

3.784

3.784

3.784

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

17.272

16.470

16.370

16.370

16.370

16.370

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

24.590

23.871

23.805

24.012

24.012

24.011

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

59.037

60.517

59.354

58.854

58.844

58.844

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.961

3.961

3.961

3.961

3.961

3.961

7.1

Volksgezondheid

3.923

4.442

4.242

4.242

4.239

4.103

7.2

Riolering

8.862

9.495

9.807

10.202

10.614

10.891

7.3

Afval

19.455

20.413

20.730

20.920

20.077

19.957

7.4

Milieubeheer

5.142

4.129

4.033

4.034

4.033

4.032

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1.310

1.294

1.344

1.248

1.241

1.241

8.1

Ruimtelijke ordening

3.240

3.461

3.314

3.348

3.348

3.348

8.2

Grondexploitatie(nt bedrijftr)

16.065

11.072

8.338

4.828

6.331

2.794

8.3

Wonen en bouwen

15.945

15.998

15.598

15.526

15.333

15.232

OKP

Overige kosten plaatsen

7.423

8.054

7.075

7.075

7.075

7.075

Totaal lasten

523.051

518.805

512.299

500.062

501.825

491.922

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Taakveld

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten (inclusief mutaties reserves)

0.1

Bestuur

28

0.10

Mutaties reserves

26.406

14.031

8.194

1.873

1.517

1.547

0.2

Burgerzaken

3.680

3.421

2.192

2.189

2.189

2.189

0.3

Beheer ov. gebouwen en gronden

11.608

11.804

11.802

11.802

11.802

11.802

0.4

Overhead

833

1.152

1.152

1.152

1.152

1.152

0.5

Treasury

663

647

931

915

906

896

0.61

OZB woningen

20.500

20.898

20.997

20.997

20.997

20.997

0.62

OZB niet woningen

17.801

18.350

18.350

18.350

18.350

18.350

0.63

Parkeerbelasting

1.516

1.522

1.522

1.522

1.522

1.522

0.64

Belastingen Overig

7.216

7.245

7.245

7.245

7.245

2.081

0.7

Alg. en ov. uitk.Gemeentefonds

280.294

292.756

294.258

294.578

293.228

291.778

0.8

Overige baten en lasten

1.696

1.696

1.696

1.696

1.696

1.696

1.2

Openbare orde en Veiligheid

843

69

30

30

30

30

2.1

Verkeer en vervoer

1.711

1.723

1.723

1.723

1.723

1.723

2.2

Parkeren

18.840

19.063

19.063

19.063

19.063

19.063

2.4

Economische Havens/waterwegen

987

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.1

Economische ontwikkeling

44

44

44

44

44

44

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

731

736

736

736

736

736

3.4

Economische promotie

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

4.2

Onderwijshuisvesting

320

324

323

322

322

304

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

2.230

2.313

1.853

1.853

1.853

1.853

5.1

Sportbeleid en activering

1

1

1

1

1

1

5.3

Cultuurpres., -prod. en -part.

43

43

43

43

43

43

5.7

Openb. groen en (ol) recreatie

364

366

366

366

366

366

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

150

6.3

Inkomensregelingen

52.514

52.514

52.514

52.514

52.514

52.514

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

43

43

43

43

43

43

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.939

2.941

2.941

2.941

2.941

2.941

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

30

30

30

30

30

30

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.139

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

7.1

Volksgezondheid

60

60

60

60

60

60

7.2

Riolering

11.646

12.534

12.591

12.984

13.397

13.674

7.3

Afval

21.148

21.560

22.624

22.814

21.971

21.851

7.4

Milieubeheer

95

55

55

55

55

55

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1.251

1.264

1.267

1.267

1.267

1.267

8.1

Ruimtelijke ordening

57

8.2

Grondexploitatie(nt bedrijftr)

15.879

13.635

12.498

4.829

8.348

5.045

8.3

Wonen en bouwen

7.126

5.882

5.441

5.440

5.439

5.460

OKP

Overige kosten plaatsen

7.423

8.054

7.075

7.075

7.075

7.075

Totaal baten

523.051

521.275

514.160

501.053

502.423

492.687

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Taakveld

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Saldo (inclusief mutaties reserves)

0.1

Bestuur

3.959

4.229

4.228

4.229

4.228

4.228

0.10

Mutaties reserves

-18.168

-1.956

7.147

9.412

10.238

5.280

0.2

Burgerzaken

1.509

1.698

2.364

2.008

2.231

2.227

0.3

Beheer ov. gebouwen en gronden

-8.775

-8.660

-8.960

-8.984

-9.059

-9.090

0.4

Overhead

46.452

45.171

45.626

45.565

46.127

46.175

0.5

Treasury

417

-1.172

-1.930

-2.870

-3.830

-5.005

0.61

OZB woningen

-20.500

-20.898

-20.997

-20.997

-20.997

-20.997

0.62

OZB niet woningen

-17.801

-18.350

-18.350

-18.350

-18.350

-18.350

0.63

Parkeerbelasting

2.073

2.075

2.075

2.075

2.075

2.075

0.64

Belastingen Overig

-7.216

-7.245

-7.245

-7.245

-7.245

-2.081

0.7

Alg. en ov. uitk.Gemeentefonds

-280.294

-292.756

-294.258

-294.578

-293.228

-291.778

0.8

Overige baten en lasten

10.638

2.185

2.846

2.793

2.775

2.810

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11.329

11.731

11.731

11.731

11.731

11.731

1.2

Openbare orde en Veiligheid

7.502

8.221

8.324

8.246

8.233

8.230

2.1

Verkeer en vervoer

25.068

26.046

25.416

25.458

26.058

26.339

2.2

Parkeren

-9.825

-9.710

-9.385

-9.212

-8.966

-9.036

2.4

Economische Havens/waterwegen

458

445

473

472

470

468

3.1

Economische ontwikkeling

1.596

1.601

1.599

1.591

1.591

1.591

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-419

-395

-397

-401

-401

-401

3.4

Economische promotie

-649

-653

-653

-653

-653

-653

4.2

Onderwijshuisvesting

14.410

13.868

13.285

13.782

13.594

13.470

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzkn

4.132

4.518

4.528

4.528

4.528

4.528

5.1

Sportbeleid en activering

5.076

5.255

5.290

5.240

5.240

5.240

5.2

Sportaccommodaties

3.862

3.967

3.944

4.078

4.039

3.920

5.3

Cultuurpres., -prod. en -part.

13.118

13.424

13.264

13.246

13.245

13.243

5.4

Musea

6.532

6.001

5.893

5.861

5.861

5.861

5.6

Media

4.337

4.547

4.546

4.546

4.546

4.546

5.7

Openb. groen en (ol) recreatie

10.107

10.482

10.685

10.651

10.672

10.849

6.1

Samenkracht en burgerparticip.

15.305

18.847

16.947

16.222

16.250

16.250

6.2

Wijkteams

7.211

7.184

7.174

7.124

7.124

7.124

6.3

Inkomensregelingen

17.637

17.047

16.075

15.899

15.899

15.899

6.4

Begeleide participatie

24.434

26.500

26.321

27.233

27.008

26.669

6.5

Arbeidsparticipatie

5.924

5.680

5.700

1.743

2.033

2.033

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.130

3.741

3.741

3.741

3.741

3.741

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.332

13.529

13.429

13.429

13.429

13.429

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

24.560

23.841

23.775

23.983

23.982

23.981

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

55.898

58.217

57.054

56.554

56.544

56.544

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.961

3.961

3.961

3.961

3.961

3.961

7.1

Volksgezondheid

3.863

4.382

4.182

4.182

4.179

4.043

7.2

Riolering

-2.784

-3.039

-2.783

-2.782

-2.783

-2.783

7.3

Afval

-1.693

-1.147

-1.894

-1.894

-1.894

-1.894

7.4

Milieubeheer

5.048

4.074

3.978

3.979

3.978

3.977

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

59

31

77

-19

-26

-26

8.1

Ruimtelijke ordening

3.184

3.461

3.314

3.348

3.348

3.348

8.2

Grondexploitatie(nt bedrijftr)

185

-2.564

-4.160

-1

-2.017

-2.251

8.3

Wonen en bouwen

8.818

10.116

10.156

10.085

9.894

9.771

Totaal saldo lasten en baten

-2.470

-1.862

-990

-598

-765