Begroting 2018

De Gemeentewet artikel 213a schrijft voor dat gemeenten doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren. In Haarlem is dit bekrachtigd door de raad in de ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem’ (2012/469231). Middels de programmabegroting geeft het college aan welke onderwerpen geschikt lijken om in 2018 een 213a onderzoek voor in te zetten. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn onder andere rendement van het verwachte resultaat en wenselijkheid en haalbaarheid van het onderzoek naar betreffende onderwerpen. In 2018voert het college een onderzoek uit naar:

Doelmatigheid en doeltreffendheid erfgoedbeleid

Haarlem is een van de top-monumentengemeenten van Nederland. Haarlem zal het nu en in de toekomst sterk van haar bestaande, aantrekkelijke kwaliteiten als stad moeten hebben. Cultureel erfgoed is een belangrijke vestigingsfactor, waarmee Haarlem zich kan onderscheiden van andere plaatsen. Hierbij past een geïntegreerde en gebiedsgerichte erfgoedzorg. De gemeente heeft hiervoor in 2013 erfgoedbeleid vastgesteld in de nota Erfgoedbeleid en Ruimte. Doel van het 213a onderzoek is om dit erfgoedbeleid te evalueren. Onderzoekvragen daarbij zijn:

  • In hoeverre zijn de gestelde doelen in het erfgoedbeleid gerealiseerd?
  • Hoe doelmatig en doeltreffend is het daarvoor ingezette instrument Verordening  Stimuleringsregeling Monumenten en het daaraan gekoppelde revolverende SVN-fonds.

Over een tweede onderzoeksonderwerp zal de raad in 2017 separaat worden geïnformeerd.

Beschikbaar budget

Voor de uitvoering van onderzoek wordt mogelijk een beroep gedaan op externe deskundigheid. Voor 2018 is een onderzoeksbudget beschikbaar van € 100.000.