Begroting 2018

Bij de Kadernota 2017 is het MJGP voor het eerst gepubliceerd als onderdeel van het digitale Informatie en Participatie Portaal (IPP). In dit portaal zijn alle gemeentelijke projecten, producten en interventies per gebied en uitvoeringsjaar opgenomen om de inwoners van de stad een helder overzicht te geven van wat er in de stad, hun wijk of straat gebeurt. Het gebiedsprogramma 2018 vindt u ook in dit portaal.

Het concept gebiedsprogramma dat is meegeleverd met de Kadernota 2017 is verder uitgewerkt en als niet te autoriseren bijlage ter informatie bij deze begroting gevoegd. Het college heeft deze bijlage vastgesteld als haar uitvoeringsprogramma voor het jaar 2018. Dit programma wordt gedurende het jaar aangepast naar aanleiding van de laatste stand van zaken met betrekking tot de projecten.

In de tweede helft van 2017 wordt de laatste hand gelegd aan de digitale doorontwikkeling van het meerjarengebiedsprogramma. De MJGP applicatie is dan gereed als ondersteuning bij het integraal meerjarig programmeren van gemeentelijke werken, projecten en interventies. In de loop van 2018 wordt het projectteam opgeheven en de database overgedragen aan de beheerorganisatie.

In 2018 worden de nieuwe gebiedsopgave 2019 – 2023 aangeboden aan het college. Ter voorbereiding van deze nieuwe gebiedsopgave worden in 2017 en 2018 een aantal stappen gezet. De Gebiedsopgaven 2014 - 2018 worden geëvalueerd en beoordeeld op resultaten. Voor het inventariseren van relevante thema’s voor de voorliggende periode worden expertmeetings gehouden met relevante stakeholders. Een actuele analyse van de gebieden maakt onderdeel uit van de nieuwe opgave. Ook worden indicatoren opgenomen om de effecten van de gebiedsprogramma’s te meten en waar nodig bij te sturen.