Begroting 2018

De bij de Programmabegroting 2016-2020 aangenomen motie ‘Meer financiën in de begroting’ (link) verwoordde de raadsbrede wens om bij de begroting meer gedetailleerde financiële informatie te verschaffen over de beleidsvelden.

Een eerste stap hiertoe is gezet in de Programmabegroting 2017-2021 door het uitbreiden van het aantal producten, zodat deze in omvang teruggebracht zijn. Bij de Programmabegroting 2018-2022 wordt eveneens gewerkt aan de doorontwikkeling van de informatiewaarde.

Nieuw bij de Programmabegroting 2018-2022 is de gebiedsgerichte vertaling van de beleidsmatige ontwikkelingen. Hierin wordt per gebied aangegeven waar het komende jaren de beleidsmatige accenten komen te liggen. Zo worden de gebiedsgerichte opgaven verbonden met de begroting en wordt inzicht gegeven in de nagestreefde ontwikkelingen per gebied.

Ook wordt het inzicht in de financiën dit jaar verder vergroot. Allereerst door een extra informatielaag aan te brengen op kostensoortniveau. Daarnaast is er een verdieping aangebracht in de reserves en voorzieningen. Deze informatie is opgenomen op de interactieve website.