Begroting 2018

De provincie Noord-Holland adviseert  gemeenten om in de begroting inzicht te bieden in nog openstaande taakstellingen. Dit doet zij in het kader van haar toezichtsrol op de gemeentelijke financiën. Wanneer sprake zou zijn van veel nog niet ingevulde taakstellingen in een begroting, kan de begroting een te geflatteerd beeld geven over de daadwerkelijke financiële positie. De begroting lijkt dan structureel sluitend maar is dat feitelijk niet.

Bij de Bestuursrapportage 2017 wordt een aantal taakstellingen ingevuld met concrete maatregelen. Er resteert een beperkt aantal nog niet concreet ingevulde taakstellingen (er is een ondergrens van € 100.000 aangehouden). Het totaal van de taakstellingen loopt op van bijna € 0,8 miljoen in 2017 naar € 1,6 miljoen in 2020 tot € 1,3 miljoen in 2022. Algemene lijn is dat taakstellingen in latere jaarschijven uiterlijk bij de volgende programmabegroting worden ingevuld door concrete budgetverlagingen. Ter toelichting:

Programma

Beleidsveld

Bedrag

Toelichting

2. Ondersteuning en zorg

Maatwerkvoorzieningen Wmo

€577.000 (vanaf 2020 daarna € 240.000)

Betreft taakstelling op het reintegratie-bureau. Deze taakstelling is het verschil tussen de rijksbijdrage WSW en de werkelijke lasten aan de GR Paswerk (gebaseerd op de meerjarenbegroting van Paswerk). Het tekort wordt gedekt uit het re-integratiebudget. Om in de meerjarenraming wel een zichtbare aansluiting met de rijksbijdragen voor re-integratie te houden (de bedragen in de circulaires) wordt dit tekort door middel van een taakstelling zichtbaar gemaakt. In het betreffende begrotingsjaar wordt de taakstelling gerealiseerd door dan het re-integratiebudget daadwerkelijk te verlagen.

6. Beheer en Onderhoud

parkeren

€ 106.000 vanaf 2019

Bij de raadsbehandeling van het besluit maatregelen moderniseren parkeren zijn diverse moties en amendementen aangenomen met financiële gevolgen, zoals het verlagen van het tarief voor de Stationsgarage. De structurele financiële gevolgen zijn ingeschat op circa € 106.000 negatief. In 2018 worden alle ingevoerde maatregelen zowel op de baten als op de lasten gemonitord en worden de precieze effecten van de maatregelen duidelijk. Uitgangspunt is dat binnen het beleidsveld Parkeren vanaf 2019 de volledige taakstelling wordt gerealiseerd. Indien daarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn, dan worden in 2018 aanvullende voorstellen gedaan.

6. Burger, bestuur en veiligheid

Dienstverlening

€128.000 (vanaf 2019)

Bij het klantcontactcentrum zijn eerder (Kadernota 2014) bezuinigingen afgesproken. Van deze structurele taakstelling is het grootste gedeelte al gerealiseerd. Na 2018 moet nog een bedrag van € 128.000 worden ingevuld. Dit zal gebeuren door reeds ingeplande (en dus haalbare) formatiereductie. De taakstelling wordt volgend jaar concreet ingevuld. Dan is er meer zicht op de voortgang van de digitalisering, de verschuiving van behoeften van de Haarlemse burger (gebruik van andere digitale communicatiemiddelen) en de verwachte meerjarige vraag van reisdocumenten.

7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

€ 700.000 (vanaf 2018)

Betreft voor het grootste deel een te verwachten voordeel op de kapitaallasten doordat op basis van ervaring rekening wordt gehouden met het feit dat naar verwachting het investeringsplan niet geheel wordt gerealiseerd.